Menu
عبور از چراغ قرمز
1393/11/9

محسن طاهري جبلي:
براساس قوانين جزايي ايران، ايراد آسيب جسمي به هر اندازه توسط وسايل نقليه به ديگري، جرم و قابل مجازات است.
بنابراين هركس با رانندگي خود با هر وسيله نقليه آبي، زميني يا هوايي موجب مخروب يا مجروح شدن ديگري ‌شود يا نقص عضو و وضع حمل پيش از موعد او را باعث شده يا سبب مرگ انسان ديگر شود از نظر قواعد حقوق جزا مجرم تلقي شده و مجازات‌هاي حبس، جريمه و پرداخت ديه را خواهد داشت.

اما جداي از مسئله فوق اگر آمار نشان دهنده رقم 28 هزار كشته در تصادفات رانندگي سال گذشته ايراناست، بايد رقم 28هزار پرونده جزايي را به آمار جنايي كشورمان اضافه كنيم كه اگر در هر تصادف فقط 2 نفر را درگير مسائل قضايي و مشكلات ناشي از اين حادثه بدانيم(و ساير اعضاي خانواده مقصر و مقتول را به حساب نياوريم) به رقم 56هزار نفر ميرسيم و اگر افرادي مانند پليس و ضابطان دادگستري و كارشناس و درمانگر و... را هم منظور كنيم تعداد افراد درگير بسيار بيش از اينها خواهد شد و از جانب ديگر بايد ساير تصادفهاي منجر به ضرب و جرح كه نتيجه مرگ را نداشته هم در نظر بگيريم و در برنامهريزيهاي مربوطه علاوه بر خسارات رانندگي و خودروها، از كار افتادگي انسانها، تضييع وقت ماندگان در ترافيك، هزينه و خسارات پرداختي بيمه و هزينه رسيدگي در مراجع قضايي و انتظامي را بايد آنچنان مهم دانست كه اين موضوع را مورد توجه خاص قرارداد، در حالي كه سالها قضيه معكوس بود.
طبق آماري كه رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در مراسم آغاز نخستين دوره پزشكي ترافيك دانشگاه شهيد بهشتي ارائه داد حوادث رانندگي منجر به مرگ، سالانه 3.11درصد رشد و مجروحين اين حوادث 20درصد رشد ساليانه داشتهاند.
خوشبختانه اقدامات انجام گرفته در آماري كه نامبرده ارائه دادهاند نويدبخش كاهش تصادفها و حوادث مزبور در سال 1385 و سپس سال 86 به ماخذ 7.13درصد براي كشته شدگان و 9درصد تقليل مجروحان و مصدومان رانندگي است و از آن جهت براي تمامي دستاندركاران مسائل حقوقي امر فوق خوشايند به نظر ميرسد كه كاهشهاي مزبور از آمار پروندههاي قضايي ميكاهد زيرا كه نخستين نتيجه آن فراغت بال بيشتر مسئولان مربوطه و ارتقاي كيفي ساير رسيدگيهاي قضايي است،علاوه بر اينكه رويكرد جرمشناسانه تغييرات فوق تقليل جامعه بزهكاران قانوني است كه در بلند مدت تاثيرات فرهنگي مهمي در نزد عموم مردم دارد.
خيلي ساده است، اگر ملاحظات فوق را در مناسبات تقنيني دخالت دهيم ميتوانيم نتايج مهمي را در ساير شئون زندگي اجتماعي و اقتصادي مردم شاهد باشيم و اين دقيقاً مفهوم برنامه ريزي در امور جنايي است كه در اصطلاح به آن جنايي۠ گفته مي شود.
به عنوان مثال تغيير رنگ خودروهاي مسافربر به رنگي شاخص و مجزا، افزايش روشنايي معابر و نيز ايجاد سد ميان 2 معبر (وسط خياباهاي اصلي و بزرگراهها) به منظور تقليل نور خودروهاي مقابل و نيز كاهش خطر انحراف و آگاه كردن مردم از عواقب تصادف رانندگي و مجازاتهاي قانوني آن هيچكدام اقدام قضايي محسوب نميشوند( در عين حال اثر بازدارندگي هر كدام به تنهايي به اندازه چندين ماده قانوني است كه مردم هيچ اطلاعي از آن ندارند) بلكه تدابير مزبور در زمره سياستهاي جنايي به حساب ميآيند.
خيلي طبيعي و ساده ميتوان تاثيريگذاري انيميشنهاي تلويزيوني را در رفتار و فرهنگ ترافيكي ديد، در حالي كه شايد بيش از 90درصد مردم ايران ندانند كه تصادف رانندگي منجر به فوت ديگري طبق صريح ماده 714 قانون مجازات اسلامي علاوه بر محكوميت به پرداخت ديه، حبسي بين 6ماه تا 3سال را براي راننده به دنبال دارد كه به موجب تبصره ذيل ماده 718، قابل تبديل به جزاي نقدي هم نيست.
شايد مردم نميدانند كه در تصادفهاي رانندگي كه به زعم عموم هيچ قصد يا غرضي هم در آن نبوده است و صرفا به علت يك حادثه اتفاق افتاده در صورتي كه به صدمه بدني ديگري بينجامد حداقل حبس يك ماه تا 5ماه براي مرتكب (يعني راننده) را در پي خواهد داشت ( و اين جداي از ديهاي است كه نامبرده بايد در حق مصدوم پرداخت كند). مجازات مزبور اگر آسيب جسماني شديدتر باشد براساس مواد ديگر همان قانون ممكن است بيشتر شود.
ذكر قوانين فوق نبايد واهمه ايجاد كند بلكه بايد موجب عاقبت انديشي شود زيرا بسياري از قوانين موضوعه اگر ظاهري سخت و خشن دارند ولي در نهايت ضامن امنيت جامعه هستند و دقيقا به همين علت است كه ضابطان دادگستري و حتي قضات بايد در اجراي آنها جدي باشند، زيرا چشمپوشي از تخلف نسبت به هر قانوني علاوه بر اخلال در نظم عمومي و دهن كجي به مجريان قانون و تمامي انسانهاي قانونمدار تاثير مخربتر ديگري دارد كه دامنه آن بسيار فراتر از همان قانوني است كه نقض شده و آن ترويج ̘ҙɘΙ˙Ǡقانون شكني۠و در مرحله بعد̙ØșǙəƠستيزي۠است.
كسي كه يكبار زيرتابلوي توقف ممنوع ايستاد و خودرواش جريمه نشد، در مرتبه بعد جلوي پاركينگ ديگري توقف ميكند و هيچ تضميني نيست كه داخل معابر تنگ يا ميدان بزرگ هم پارك نكند!
عبور بيپاسخ مناسب(از سوي پليس) از چراغ قرمز، شخص خاطي را نسبت به هر چراغ قرمزي در خيابان و هر خط قرمزي در زندگي بيتفاوت ميسازد... و قضيه آنگاه بدتر جلوه ميكند كه ديگران نيز ببينند ميتوان به سادگي خطوط قرمز را شكست و قوانين را نقض كرد و كسي هم معترض آدمي نميشود.
پس ميبينيم موضوع سادهاي مثل تخلفات رانندگي ميتواند تاثيرات مهمي (در اصلاح يا تخريب) فرهنگ قانونمداري عموم داشته باشد. يكي از پيشگامان مكاتب حقوق جزا به نام چزاره بكاريا را اعتقاد بر آن بود كه بيشتر از سنگيني مجازات، اين قطعيت و حتميت اجراي مجازات است كه ميتواند جلوي بزهكاري را بگيرد.
به عبارت ديگر هر مجازاتي هر چقدر سخت چنانچه با اين باور عموم مواجه باشد كه ميشود آن را لغو كرد يا به اصطلاح قانون را دور زد و به هزار دليل از كيفر گريخت، تاثير بازدارندگي خود را به شدت از دست ميدهد. در حالي كه اگر يك مجازات نه چندان سخت را حتما اجرا كنيم، در حقيقت روزنه اميد به فرار متخلف رابراو بستهايم و بدين ترتيب هر مجرمي ميداند كه كيفر را راهگريزي نيست.
نكته فوق را نه تنها قانونگذار (به هنگام وضع قوانين) بلكه بسيار مهمتر مجري قانون بايد بداند. در حقيقت هماهنگ با تعليمات عمومي مقررات به مردم، بايد مجري قانون و قاضي هم بدانند و آموزش ببينند كه غايت مطلوب مقنن از آنچه كه وضع كرده است به وقت اجراي صحيح آن متجلي ميشود... و در غير اين صورت ( يعني حتي با چشم بستن روي يك خلاف ساده) كليه زحمات و هزينههاي مصروفه در وضع قانون و نهادينه كردن آن دستخوش نابساماني و صدمه جدي ميشود.
فراموش نكنيم حدود وظايف پليس راهنمايي و رانندگي بسيار وسيع است تا جايي كه اقتدار و اختيارات 3 قوه قضائيه، مقننه و مجريه را در آن ميبينيم. موضوعي كه كمتر در جهان خارج و در مورد شغل ديگر ديده ميشود كه كسي خود اوامر و نواهي قانوني داشته باشد، در عين حال تخلف از دستورات خود را مورد قضاوت قرارداده و در نهايت براي چنين قضاوتي اعمال كيفر نيز كند.
بنا به مراتب فوق است كه توجه خاص به امور طبقه نامبرده در كنار مسائل عمومي مردم به ويژه (فرهنگ ترافيكي) را بايد بسيار مهم و موثر در ساير جنبههاي زندگي متمدن امروز دانست و پيش از آنكه دچار اضمحلال فرهنگ آمد و شد ( يا عبور و مرور) شويم، جلوي آسيبهاي محتمل و مربوط را بگيريم و البته در اين راه تدابير چند جانبه (و نه فقط حقوقي) ضروري است.
و فراموش نكنيم كه تردد و حمل و نقل در عين اهميت خاصي كه دارد، مبتلا به ترين واقعه روزمره انسان متمدن است؛ شايد هيچ كس در طول عمر خود به دادگستري، شهرداري يا كلانتري مراجعه نكند تا راجع به نحوه عملكرد آنها نظري داشته باشد ليكن همه ما از خرد و كلان، پير و جوان، زن و مرد، صبح كه از منزل خارج ميشويم تا شب كه باز ميگرديم به كرات راجع به حمل ونقل، تاكسي و مشكلات آن، اتوبوس و كمبود آن، موتورسواري و خطرات آن، ترس گذر از خيابان، ترافيك خسته كننده و... بارها و بارها صحبت ميكنيم.

منبع : همشهری آن لاین

 http://www.ttic.ir

محسن طاهري جبلي: براساس قوانين جزايي ايران، ايراد آسيب جسمي به هر اندازه توسط وسايل نقليه به ديگري، جرم و قابل مجازات است. ...
راهكارهاي فرهنگ سازی ترافیک
1393/11/9
• افزايش مجازات هاي مربوط به جرائم رانندگي و ضمانت اجرايي آنها
• ممانعت از تردد خودروهاي فاقد معاينه فني
• استفاده از سيستم هاي مكانيزه نظارت و ثبت تخلفات
• به روزرساني آموزش ها و ايجاد سيستم امتيازي در تمديد گواهينامه هاي رانندگي
• آموزش و فرهنگسازي موضوعات ترافيك براي اقشار مختلف از طريق صدا و سيما
• توسعه فرهنگ استفاده اشتراكي از خودرو (Carpooling )
• دوره هاي آموزشي ضمن خدمت براي عوامل مرتبط با حمل و نقل (پليس، رانندگان ناوگان خدمات و حمل و نقل عمومي شهر، عوامل خدمات شهري و...)
• توسعه فرهنگ انجام كار بصورت الكترونيكي و مجازي و استفاده از پيك ها و پست

و...
 
گردآوری : مرکز اطلاعات علمی و تخصصی حمل و نقل ترافیک

 http://www.ttic.ir

• افزايش مجازات هاي مربوط به جرائم رانندگي و ضمانت اجرايي آنها • ممانعت از تردد خودروهاي فاقد معاينه فني • استفاده از سيستم هاي مكانيزه نظارت و ثبت تخلفات • به روزرساني آموزش ها و ايج...
رعایت نکات ایمنی؛ رانندگی بی دغدغه در فصل سرما
1393/11/9
چهارشنبه ، 9 ارديبهشت 1388 ، 07:03
برای رانندگی بدون دغدغه و آرام در فصل سرما و زمستان رعایت برخی نکات ایمنی از اهمیت بسیاری برخوردار است و رابطه مستقیمی بین این نکات و حفظ رشته زندگی ما وجود دارد. 
تغییر شرایط آب و هوایی و پیدایش فصول مختلف سال، قوانین و نکات ایمنی خاص خود را در پی دارد که پرداختن به آنها، در ایجاد رانندگی و سفر بدون خطر نقش بسزایی را ایفا می کند. 

آنجه در پی می‌آید، بخش دوم و پایانی نکات ایمنی پیرامون رانندگی در فصل سرماست، که از سوی پلیس توصیه شده است: 

- همیشه در هوای برفی حرکت وسائط نقلیه در جاده ها با مشکل مواجه می شود و همین امر سبب بروز ترافیک سنگینی در سطح شهر می شود پس در این شرایط خونسردی خود را حفظ کنید. 
- برای تغییر ناگهانی دنده از سبک به سنگین، با احتیاط و با در نظر گرفتن سرعت و توجه به ترتیب کاهش دهنده ها اقدام نمایید. 
- گرم کردن صبحگاهی موتور خودرو به صورت درجا سبب فرسایش شدید موتور و خرابی زودرس آن می شود. 
- پس از روشن کردن موتور به آرامی حرکت کرده و چند کیلومتر اول را به آهستگی و با دنده سنگین حرکت کنید. با این کار موتور خودرو سریع تر گرم شده و استهلاک کمتری خواهد داشت. 
- بازدید از سیستم های احتراق، خنک کنننده سوخت رسانی، روشنایی، ترمزها، باتری و اگزوز، لاستیک ها، برف پاک کن، شیشه شور و زنجیر چرخ از مهمترین اقدامات ضروری برای رانندگی در زمستان است. 
- در فصل سرما استفاده از روغن موتور و ضد یخ از اصلی ترین اقدامات برای حفظ موتور خودرو می باشد. 
- قبل از عزیمت به سفر و در فصل زمستان، سطح آب رادیاتور، مخزن شیشه شور و الکترولیت باتری را بازدید کنید. 
- چگونگی کار کردن ترمز و ترمزدستی را کنترل کنید و در صورت نیاز رفع عیب نمائید. 
- سیستم برق رسانی و جرقه را بازدید تمیز و در صورت نیاز تنظیم و قطعه معیوب را تعویض کنید. (شمع ها، پلاتین،وایرها، درب دلکو، چکش برق وکوئل) 
- قفل درها، کمربند ایمنی، برف پاک کن، کیلومتر شمار، دور سنج موتور، درجه بنزین، آب، چک و زاپاس را از نظر سالم بودن کنترل کنید ودر صورت معیوب بودن هر یک،نسبت به رفع عیب اقدام نمائید. 
- به منظور جلوگیری از سرد شدن بیش از حد رادیاتور بهتر است یک پرده و یا یک حائل مناسب روی جلوی پنجره رادیاتور بکشید. 
- یخ زدگی شیشه جلو از عوارض متداول وسایل نقلیه در زمستان است برای از بین بردن قشر یخ باید آن را با برفک تراش پلاستیکی به شکلی که شیشه خراش برندارد بتراشید و پس از آن بخاری را روشن کنید. 
- چنانچه می خواهید برف پاک کن های سالم و بدون پارگی داشته باشید لازم است شب ها زیر برف پاک کن ها را با یک نایلون بپوشانید. 
- یخ زدن قفل در صبح های سرد زمستانی اغلب باعث بروزمشکلاتی برای راننده می شود ولی به راحتی می توان این مشکل را حل کرد. 
- استفاده از روغن، کبریت، فندک و آب جوش برای باز کردن یخ قفل باعث تخریب قطعات پلاستیکی و رنگ خودرو می شود. 
- لاستیک ها را از نظر فرسودگی، لاستیک سائی، فشار باد و صدمات احتمالی بررسی نمائید. 
- فرمان را از نظر روانی و دقیق بودن (نداشتن خلاصی) و اتصالات آن را از لحاظ فرسودگی یا آسیب دیدگی بررسی نمائید (درصورت نامیزان بودن فرمان، باید کل سیستم فرمان توسط یک متخصص بازدید ورفع عیب گردد.) 
- لازم است تمام چراغ ها را اعم از چراغ های ترمز، دنده عقب، دینام، چراغ های کوچک عقب و جلو نور بالا و پایین و راهنما از نظر سالم بودن کنترل کنید. 
- لنت های ترمز جلو و عقب را بازدید کرده و در صورت نیاز آنها را تعویض کرده. 
- لوله های روغن ترمز، سیلندرهای ترمز واتصالات سیستم ترمز را از نظر خراشیدگی یا ترک، پوسیدگی و هر گونه آسیب دیدگی بررسی کنید و در صورت لزوم قطعه معیوب را تعویض نمایید. 
- تسمه پروانه را از نظر رگلاژ و سالم بودن و شلنگ های آب را از نظر پوسیدگی نشتی و خشک شدن مورد بررسی قرار دهید و در صورت نیاز قطعه معیوب را تعویض نمائید. 
- سیستم سوخت رسانی را کنترل و تمیز کنید (هواکش، توری پمپ بنزین، لوله های بنزین از باک به پمپ بنزین و از پمپ بنزین به کاربراتور) 
- هنگام بکسواد کردن خودرو از گاز دادن بی مورد و چرخاندن فرمان خودداری کنید زیرا با این کار خودرو را کامل تر در برف فرو خواهید برد. 
- در سراریزی ها و شیب های تند علاوه بر اینکه نباید دنده راخلاص کرد باید حتما با دنده سنگین استفاده کرد. 
- اگر به دلیل گرفتن ترمز های پیاپی لنت ترمز های شما داغ کرد و بوی آن به مشام رسید بهترین راه توقف در محل مطمئن وخنک شدن طبیعی آن است. 
- بزرگترین حوادث رانندگی همیشه در اثر کوچکترین بی احتیاطی ها اتفاق می افتد. 
- آرامش، شرط اول رانندگی است و اضطراب موجب بروز حوادث بسیاری می شود. 
- رانندگان ضمن رعایت نکات ایمنی می‌توانند از طریق شماره 88255555 از وضعیت جاده ها در نقاط مختلف کشور مطلع شده و نیز در صورت بروز هر گونه مشکل با 110 و اورژانس 115 تماس حاصل نمایند.
 http://www.ttic.ir

چهارشنبه ، 9 ارديبهشت 1388 ، 07:03 برای رانندگی بدون دغدغه و آرام در فصل سرما و زمستان رعایت برخی نکات ایمنی از اهمیت بسیاری برخوردار است و رابطه مستقیمی بین این نکات و حفظ رشته زندگی ما وجود د...
استفاده از موبایل و کاهش ایمنی جاده ها
1393/11/9
براساس آمارهای ارائه شده می توان گفت عدم تمرکز رانندگان باعث 20 الی 30 درصد از تصادفات بوده است.
چنانچه حواس رانندگان به هر شیئ یا اتفاقی چه در داخل خودرو و یا خارج آن جلب شود تمرکز آنان کاهش یافته و احتمال تصادف نیز بیشتر خواهد شد.
با توجه به اینکه در آینده ای نزدیک امکانات و ابزارهای پیشرفته زیادی در دسترس مردم قرار خواهد داشت ، لذا ضروری است به استفاده از این امکانات در حین رانندگی توجه بیشتری شود.
اگرچه موبایل ابزار بسیار مفید و کارایی است ولی استفاده از آن در حین رانندگانی باعث کاهش ایمنی جاده ها و سلامت رانندگان خواهد شد.
براساس آمارگیری انجام شده حدود 60 الی 70 درصد از رانندگان اعلام کرده اند که در حین رانندگی گاهی از موبایل خود استفاده می کنند.

استفاده از موبایل از دوجنبه باعث کاهش تمرکز رانندگان می شود :

- کارکردن با موبایل بخشی از تمرکز رانندگان را به خود اختصاص می دهد.
- هنگام صحبت کردن نیز بخشی از مغز درگیر شنیدن و یا پاسخ دادن است.


کارشناسان اعلام کرده اند استفاده از موبایل احتمال خطرات مختلف در حین رانندگی را تا 4 برابر افزایش می دهد .

راننده ای که از موبایل استفاده می کند تفاوت های زیر را با سایرین خواهد داشت :
- طولانی تر شدن زمان عکس العمل
- ترمز گرفتن آرامترو افزایش فاصله توقف
- کاهش سطح هوشیاری عمومی
- ریسک بالاتر در تصمیم گیری


استفاده از Hands- free تاثیر قابل توجهی بر کاهش تصادفات نداشته است البته در هر صورت استفاده از موبایل های دستی باعث کاهش بیشتر تمرکز رانندگان می شود.
در بعضی از کشورها استفاده از موبایل برای بعضی از رانندگان وسایل نقلیه خاص مانند اتوبوس های مدرسه و .. و یا رانندگان جوان ممنوع شده است ، این قانون در کوتاه مدت تا 50 درصد موثر بوده ولی در طولانی مدت آثار مثبت آن بسیار کاهش یافته است.

کاربرد موبایل از اواسط 1980 در امریکا آغاز شد و در سال 1985 حدود 91600 نفر از موبایل استفاده می کردند که تا سال 2005 این تعداد به 197680004 نفر رسیده است.
در سال 2000 فنلاند دارای بالاترین میزان مالکیت موبایل و تا 70 درصد جمعیت خود را داشته است.
در سال 2005 کشور سوئد با آمار 93 درصد جمعیت خود بالاترین میزان مالکیت را داشته است.
در انگلستان تا پایان سال 1980 تنها حدود 1 درصد جمعیت آن دارای موبایل بوده اند ، و این آمار در سال 2000 با تعداد 25 میلیون موبایل به 40 درصد رسیده و در سال 2005 نیز با 45 میلیون موبایل به 75 درصد سیده است. در هلند استفاده از موبایل باعث افزایش استفاده از تلفن نیز شده و زمان مکالمه از 8.5 دقیقه در روز به 30 دقیقه رسیده است.
بطور کلی رشد استفاده از موبایل در جهان 30 تا 50 درصد بوده است.

براساس بررسی های انجام شده در امریکا حدود 3 درصد از رانندگان از موبایل خود در هر لحظه استفاده کرده اند ، این آمار در سال 2002 به 4 درصد و در سال 2004 به 5 درصد رسیده است.
در استرالیا و در سال 2000 حدود 1.5 درصد از رانندگان در طی روز از موبایل خود استفاده کرده اند و حدود 78 درصد آنان مرد بوده و 64 درصد نیز زیر 40 سال داشته اند.
در سال 2000 در انگلستان حدود 37 درصد از رانندگان از موبایل خود در حین رانندگی استفاده کرده اند و یک سوم از این افراد جوان و مرد بوده اند.
جدول زیردرصد استفاده رانندگان از موبایل را براساس نوع آن و در انگلستان را نشان می دهد.


 

نکته جالب این است که استفاده از موبایل در رانندگان زیر 30 سال دوبرابر رانندگان بالای 30 سال است.

جدول زیر آمار استفاده از انواع موبایل را بر اساس نوع خودرو نشان می دهد.

 

در سال 1998 در فنلاند حدود 55.8 درصد از رانندگان دارنده موبایل در حین رانندگی از موبایل خود استفاده کرده اند و این آمار در سال 1999 به 67.7 درصد رسیده است.
در سال 2005 حدود 81 درصد از رانندگان حداقل گاهی از موبایل خود استفاده کرده اند و 9 درصد این آمار بیش از 15 دقیقه در روز بوده است.
آمار استفاده از موبایل در افراد جوان و مرد بالاترین رتبه را داشته است و در گروه سنی 24-18 سال 8 برابر گروه سنی بالای 65 سال بوده است.

براساس آمارهای سال 2002 در هلند اعلام شده است که 4 درصد از رانندگان اغلب از موبایل دستی خود استفاده کرده اند و 36 درصد از آنان نیز گاهی از آن استفاده کرده اند.

جدول زیر درصد و میزان استفاده از انواع موبایل را در هلند و در سال 2004 نشان می دهد. 

تحقیقات نشان داده است که کاربرد موبایل باعث بی توجهی به علائم ֠رانندگی با سرعت زیاد ֠خروج از مسیر و اشتباه در مسیر یابی می شود.

براساس گزارش های کشور ژاپن اغلب تصادفات ناشی از استفاده از موبایل ، بدلیل استفاده از موبایل های دستی و به صورت زیر بوده است:
- 32 درصد هنگام شماره گیری
- 42 درصد هنگام پاسخ گویی
- 5.4 درصد هنگام برداشتن موبایل

در حدود 16 درصد از این آمارها ، در لحظه تصادف، رانندگان در حال صحبت کردن با موبایل بوده اند .
در 42 درصد از موارد نیز در لحظه تصادف ، راننده بعد از شنیدن صدای زنگ موبایل خود صورت خود را برگردانده تا موبایل خود را پیدا کرده و آنرا بردارد.
حدود 82 درصد از آمارهای این کشور نیز مربوط به رانندگان مرد و گروه سنی 29-20 بوده است.

در فنلاند استفاده از موبایل باعث 0.9 درصد از تصادفات بوده است و اکثر این رانندگان در لحظه تصادف در حال صحبت کردن با موبایل خود بوده اند.


پیشرفت تکنولوژی در ساخت موبایل ها وابزارهای جانبی آنها و استفاده از آنها در حین رانندگی می تواند تمرکز رانندگان را بیش از پیش کاهش داده و ایمنی جاده ها را تحت الشعاع قرار دهد، لذا توجه به شکل و نحوه استفاده از مدلهای مختلف موبایل برای رانندگان بسیار حائز اهمیت است.

گردآوری : مرکز اطلاعات علمی و تخصصی حمل و نقل ترافیک

http://www.ttic.ir

براساس آمارهای ارائه شده می توان گفت عدم تمرکز رانندگان باعث 20 الی 30 درصد از تصادفات بوده است. چنانچه حواس رانندگان به هر شیئ یا اتفاقی چه در داخل خودرو و یا خارج آن جلب شود تمرکز آنان کاهش ی...
آیا بوق وسیله ایست برای اعلام خطر یا دستور دادن؟
1393/11/9
با ورود خودرو به معابر شهری، خطرات ناشی از این وسیله در تقابل با عابران پیاده و نیز دیگر وسایل نقلیه آشکار گشت و این امر کاربران خودرو را بر آن داشت تا به نحوی دیگران را از حرکت خود آگاه نمایند. خودروهای اولیه فاقد ترمز ایمن و مطمئن بودند. لذا این وسایل نقلیه نوظهور مجهز به بوق گشتند تا در هنگام حرکت، دیگران از وجود آنها آگاهی یابند. با افزایش شمار خودروها قوانین راهنمایی و رانندگی نیز شکل مدونی یافت و خودروها نیز مجهز به ترمز کارا و مطمئن گشتند. اما بوق به عنوان وسیله ای برای هشدار در مواقع ضروری جای خود را بر روی خودروها حفظ نمود. امروزه بوق خودروها به عنوان وسیله ای برای اعلام خطر در مواقعی که طرف مقابل از وجود خودرو مطلع نمی باشد مورد استفاده قرار می گیرد و در بسیاری از جوامع استفاده بی جا و بی مورد از بوق جریمه های سنگینی را در پی دارد. 
متاسفانه در کشور ما بوق خودرو جایگاه خود را به عنوان وسیله ای برای اعلام خطر از دست داده و به صورت وسیله ای برای دستور دادن مورد استفاده قرار می گیرد. در هنگام سبز شدن چراغ قرمز، رانندگانی که در پشت خودروهای دیگر متوقف شده اند با زدن بوق سعی در آگاه نمودن رانندگان خودروهای جلویی از سبز شدن چراغ می نمایند. در حالیکه این بوق زدنهای متوالی تنها سبب آلودگی صوتی و به هم ریختن آرامش دیگران می گردد. همچنین استفاده از این وسیله توسط رانندگان تاکسی برای جذب مسافر از موارد عجیب در فرهنگ ترافیک ما می باشد ! . در بسیاری از موارد نیز بوق به عنوان وسیله ای برای توجیه عدم رعایت حق تقدم به کار می رود. به گونه ای که رانندگان گمان می کنند که زدن بوق و آگاه نمودن دیگران از وجود خود مجوز عدم رعایت حق تقدم می باشد! متاسفانه این مسایل در میان قشر زحمت کش رانندگان تاکسی رواج بیشتری دارد. به عنوان مثال بسیاری از رانندگان در هنگام مواجه شدن با عابری که قصد عبور از عرض خیابان در محل خط کشی مخصوص را دارد بجای کاهش سرعت و توقف و دادن حق عبور به عابر پیاده، با زدن بوق به عابر دستور می دهند تا توقف نموده تا خود ابتدا عبور نمایند. در موارد بی شمار دیگری نیز رانندگان بجای دادن حق عبور به دیگران از بوق برای بیان خود خواهی خود جهت استفاده از مسیر استفاده می نمایند. امروزه چنین مواردی به امری عادی در فرهنگ ترافیک ما تبدیل گشته است. به گونه ای که تردد در معابر عاری از بوق زدنهای بی مورد به صورت آرزویی دست نیافتنی درآمده است. جا دارد به منظور اصلاح این فرهنگ و عادت ناپسند تمهیداتی جدی اندیشیده شود.

فرستنده : آقای مهندس شاهرخ ظهرابزاده
گردآوری : مرکز اطلاعات علمی و تخصصی حمل و نقل ترافیک

http://www.ttic.ir

با ورود خودرو به معابر شهری، خطرات ناشی از این وسیله در تقابل با عابران پیاده و نیز دیگر وسایل نقلیه آشکار گشت و این امر کاربران خودرو را بر آن داشت تا به نحوی دیگران را از حرکت خود آگاه نمایند. خود...
برنامه فرهنگ سازی ترافیک Street Smarts
1393/11/9
ایالت کالیفرنیا ی آمریکا، شهر سن جوز
مشکل:
در سال های 1999و 2000 پنجاه درصد از مرگ و میر ناشی از تصادفات وسایل نقلیه در استان سانتا کلارا در ایالت کالیفرنیا ی آمریکا ، مربوط به افراد زیر 19 سال بوده است. 
با توجه به اینکه ریشه ی این تصادفات از رفتار های غیر ایمن رانندگان، دوچرخه سواران و افراد پیاده ، نشات میگرفت، اداره ی حمل و نقل شهر سن جوز در نوامبر سال 2002 یک برنامه ی آموزشی جامع را بنیان گذاری کرد. این برنامه ، برنامه ایست جهت تغییر رفتار شهروندان که نسبت به وجود سرعت گیر ها، افسران پلیس، و یا سایر تمهیدات اجرایی و مهندسی بی توجه بودند.
راه حل:
این برنامه ، تلاشی است جهت به وجود آوردن تغییرات اساسی در فرهنگ ترافیک. این برنامه برای افراد عادی در نظر گرفته شده و رسانه های گروهی نیز در این زمینه نقش زیادی دارند. برنامه به صورت چند زبانه تهیه شده که شامل انگلیسی، اسپانیایی و ویتنامی است.
با توجه به آمار تصادفات و عوامل ایجاد آنها، پنج رفتار مهم ترافیکی مشخص شد که عبارت اند از: گذشتن از چراغ قرمز، توجه نکردن به تابلوی توقف ممنوع ، سرعت بالا، تخلفات در محدوده هایی که مدارس قرار دارند،و ایمنی خطوط عابر پیاده. 
افرادی که بیشتر مورد هدف این آموزش ها هستند عبارتند از: همه ی رانندگان، عابرین پیاده، و دوچرخه سواران، البته رانندگان مرد 18 تا 25 سال بیشتر مورد توجه هستند. 
کمیته ی ایمنی ترافیک مدارس با همکاری تعدادی از سازمان ها مانند انجمن اتوموبیل رانی آمریکا (AAA ) ، فعالیت هایی را برای ایمنی دانش آموزان مدارس انجام داده است. در اولین روز از شروع سال تحصیلی، اداره ی پلیس برنامه هایی را در مناطقی که مدارس وجود دارند شروع کرد. بالغ بر 120,000 اعلامیه ی ایمنی ترافیک در سه زبان به همه ی دانش آموزان شهر سن جوز داده شد و والدین آنها از تمهیدات اجرایی جدید آگاه شدند. 5000 پوستر ایمنی عابرین پیاده برای کلاس ها تهیه شد و 182 تابلو با شعار های ایمنی بین همه ی مدارس ابتدایی و راهنمایی توزیع شد. به علاوه 8 کلاس تدریس تمرین های ایمنی عابرین پیاده در مدارس تشکیل شد و سمینار های آموزشی برای والدین هم برگزار میشود. 
رسانه های گروهی نیز در این برنامه همکاری و فعالیت دارند، یکی از این برنامه ها پیام رسانی از طریق رادیو در ساعت های اوج ترافیک میباشد. برنامه ی دیگر چاپ مقالات در همین زمینه در نشریات و مجلات است. 
نتیجه
تمهیدات اجرایی این برنامه بر اساس پنج رفتار ترافیکی پایه ریزی شده است. اطلاعات ابتدایی در مورد این پنج رفتار ترافیکی بر اساس مشاهدات و مطالعات وسیع و دقیق در طول سه سال انجام شده است. 
این برنامه به عنوان یک برنامه بلند مدت در حال اجرا و توسعه است. 
منبع:
Pedestrian and Bicycle Information Center
http://www.ttic.ir

ایالت کالیفرنیا ی آمریکا، شهر سن جوز مشکل: در سال های 1999و 2000 پنجاه درصد از مرگ و میر ناشی از تصادفات وسایل نقلیه در استان سانتا کلارا در ایالت کالیفرنیا ی آمریکا ، مربوط به افراد زیر 1...
پاركهاي آموزش ترافيك
1393/11/9
آموزش يكي از مهمترين مسايل در رفع مشكلات ترافيك است. براي ارتقاء ايمني ترافيك بايد آموزش در تمام مقطع سني وجود داشته باشد. در بين گروه هاي مختلف آسيب پذير در محيط ترافيك ، كودكان بيشتر به جهت عدم آموزش آسيب مي بينند. براي تأثير گذاري بر كودكان از روش هاي گوناگون اعم از آموزش نظري در مدارس ، آموزش عملي تبليغات و رسانه هاي گروهي مي توان بهره گرفت . آموزش هاي مستقيم رفتار ترافيكي به كودكان در محيط واقعي توأم با خطراتي براي آنها مي باشد . لذا يكي از روش هاي آموزش عملي به آنها استفاده از پارك هاي آموزش ترافيك است كه شبيه محيط واقعي ترافيك، به طور مثال: راهها، خط آهن ، پياده رو و خيابانها ،علائم راهنمايي ، چراغ راهنماها و غيره ، ولي در مقياس كوچكتر طراحي و احداث مي گردد.
ايده پارك آموزش ترافيك با استفاده از خودروهاي كوچك نخستين بار توسط يك فرد آلماني فنلاندي الاصل به نام (جاكا ناپاري ) ارائه شد. 
به همت او نخستين پارك مجهز به چراغ راهنما و تابلوهاي ترافيك و خط كشي معابر در سال 1989 ميلادي در شهر هامبورگ آلمان گشايش يافت. 
در حال حاضر بيش از صدها پارك آموزش ترافيك در كشورهاي مختلف دنيا از جمله اتريش، آلمان ، سوئيس، فرانسه، بريتانيا، لهستان، روسيه، پرتغال، اسپانيا، فنلاند، هندوستان، چين، كره، ژاپن و اسكاتلند و …. مورد بهره برداري قرار گرفته است.
علاوه بر آموزشهاي لازم در پارك آموزشي محوطه هاي تفريحي جهت سرگرمي كودكان طراحي شده است .
در كنار محوطه هاي تفريحي، خودروهاي كوچك برقي ،ماشين پدالي در مسير هاي مشخصي به صورت يك يا چند دور رفت و برگشت عمل مي نمايد. اينگونه وسايل نقليه كوچك تفريحي به نام ماشين هاي گو-كارت (Go-carts ) معروف هستند. كرايه دوچرخه يكي از موارد ديگري است كه در اين پارك ها انجام شده است. دوچرخه در اندازه هاي مختلف، براي كودكان ،بزرگسالان و همچنين دوچرخه هايي براي كودكاني كه به درستي نمي توانند سوار دوچرخه شوند با چرخ هاي بقل فراهم شده است. البته روزهاي خاصي معين مي شود كه دوچرخه كرايه داده نمي شود كه افراد بتوانند با دوچرخه هاي شخصي وارد محيط آموزش ترافيك شوند. در كنار اين امكانات سرپرستي وجود دارد كه عبور و مرور كودكان را در مسير ها نظارت مي كند و به آنها در جهت آموزش ترافيك تذكرات لازم را مي دهد. 
ابتكار ديگري كه در اين پاركها صورت مي گيرد محوطه كوچكي در مقياس بسيار ريزتر از پارك هاي آموزش ترافيك به صورت يك شهر مينياتوري ماكت سازي مي شود به همراه وسيله نقليه هاي اسباب بازي كه در امر آموزش ترافيك از اين مورد استفاده مي كنند. 
در جايي ديگر وسايل هاي بازي ميله اي (JUNGLE GYM ) را “به جهت اينكه اينگونه پارك ها، پارك هاي ترافيكي هستند”، شبيه لوكوموتيو ، ماشين و ديگر علائم ترافيكي مي سازند كه در محوطه شني براي بازي بچه ها قرار دارد. ورود والدين به اين پارك ها آزاد مي باشد و به والدين اين امكان داده مي شود كه بتوانند از نزديك با آموزش كودكانشان آشنا شوند. كارتهايي جهت ثبت نام بچه هايشان به كلاس هاي آموزش ترافيك تشويق مي كنند.
نخستين پارك آموزش ترافيك در ايران توسط سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران طراحي و اجرا شده و در سال 1381 مورد بهره برداري قرار گرفته است. 
هندوستان ֠پارك ترافيك كودكان

محل : چنديگر (chandigah)

مساحت : 5 هكتار

تأسيسات : سالن نمايشگاه ، آمفي تأتر با 120 صندلي

محوطه : چمن ، باغچه ، درخت ، شبكه معابر

هدف هاي آموزشي : ادبيات ايمني ترافيك ، نمايشگاه ايمني راه ، نمايش فيلم هاي ويدئويي

ساعت كار : زمستان 8 صبح تا 6 بعد از ظهر و تابستان 8 صبح تا 7 بعدازظهر

آزمون رانندگي : سه بار در هفته روزهاي دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه از ساعت 9 تا 10 صبح

آمار عملكرد : كودكان11842 نفر ، معلمان 401 نفر ، رانندگان ريكشاو 168 نفر ، آموزش عمومي 42586 نفرفنلاند ֠پارك آموزش ترافيك كودك (torninon maki ) تورنينون ماكي

محل : مركز شهر jaakonpuisto (جاكونپويستو)

ساعت كار : سه شنبه تا جمعه 9 صبح تا 6 بعدازظهر شنبه 10 صبح تا 5 بعدازظهر،در تابستان از اول ماه مه تا 31 ماه اوت

تجهيزات : به غير از موارد معمول ، سرويس رفاهي رفت و آمد ֠تعداد 25 ماشين پدالي با 140 سانتي

متر طول ֠به همراه مدرس جهت آموزش قوانين ترافيكيچين יߘȘҙàآموزش ترافيك

محل : شين چون دونگ در سونگ پاگو (shinchun-dongsong pa-gu )

مساحت: 12755 متر مربع

تسهيلات : ترافيكي ،آموزشي ، سرگرمي ،تفريحي و ويژه

هدف : آموزش مقررات ترافيك شامل چراغهاي راهنمايي ، تابلوهاي ترافيك ،عبور از تقاطع ، عبور از پل ، زير گذر پياده ، تونل و جاده

گروه هاي استفاده كننده : كودكان پيش دبستاني (6-4 ساله )و دانش آموزان دبستان

ساعت كار: 9 صبح تا 6 بعدازظهر همه روزه بجز يكشنبه ها

كره : پارك ترافيكي ساساك (saesak)

محل : كانگسگو( kangseogu)

جهيزات : گذرگاه ،پياده رو و عابر پياده و Šشبيه خيابانهاي اصلي در شهر ساخته شده است. زمين بازي براي بچه ها و امكانات ورزشي براي بزرگسالان

هدف : آموزش ايمني براي عبور از راهها ، راه آهن ، خواندن علائم ترافيكي ، عبور كردن يا نكردن از خيابانها .آمريكا : شهر ايمني مينياتوري

محل : گذرگاه پياده ،ايست گيت  (eastgate mall) يك شهر مينياتوري شامل شبكه راه ، ويترين ، مغازه ها ، تابلوي ترافيك ، تقاطع خط آهن ، چراغ راهنما و اتوبوس مدرسه.

يك جلسه سخنراني كوتاه همراه با نمايش در خصوص ايمني عابر پياده ، ايمني دوچرخه ، ايمني مسافر ، ايمني اتوبوس مدرسه و ايمني كودكان بطور كلي همراه با سوال و جواب در پايان كلاس و اعطاء گواهينامه حضور.اسكاتلند : كانون ترافيكي كودكان

هدف : كم كردن آسيب هاي كودكان

تجهيزات : زمين بازي براي كودكان ، بازيها و فعاليتهاي گوناگون و همچنين در كلاسهاي آموزش راه كه دوره هاي 3 ماهه است به كودكان كتابهايي داده مي شود كه اين كتابها شامل تصاوير ، داستان ، فعاليتهاي سرگرم كننده مي باشد،صفحه هايي وجود دارد كه كودكان مي توانند با كاغذهاي خود چسب كه همگي در زمينه ترافيك مي باشد، سرگرم شوند. نمودارهاي ديواري ، تخته هاي رنگي ، ضبط صوت و بادكنك هاي رنگي كه پيامهاي ايمني روي آن قرار دارد همگي وسايل آموزشي هستند كه در اين باره به كودك در جهت يادگيري مقررات رهنمايي و رانندگي و راه كمك مي كند. دعوتنامه هايي جهت ملحق شده به اين كلاسها و حضور در پارك ترافيكي در تابلوهاي اعلاميه بهداشت نصب مي شود تا كه والدين در جهت ثبت نام كودكان خود كه حداقل 3 ساله هستند اقدام نمايند. هيئت اجرايي اسكاتلند تمام بچه هاي 3 ساله كه در اسكاتلند زندگي مي كنند را به طور رايگان عضو مي پذيرد .پارك

تويانو(toyano) در نزديكي زمين بيس بال تويانو.

تجهيزات : زمين بازي ، ماشين هاي گو كارت  (go cart)و يك لوكوموتيو بخاري قديمي براي نمايش.

ساعت كار : همه روزه بجز دوشنبه ها از ساعت 9 صبح الي 5 بعدازظهر

هزينه استفاده : ماشين تك صندلي 100 ين به ازاي هر كارت ، ماشين دو صندلي 50 ين به ازاء هر كارتژاپن : پارك ترافيكي هيگاشي آساكاو

محل : غرب هاچيوگي (hachiogi)

تجهيزات : دوچرخه در اندازه هاي مختلف ֠امكانات بازي براي بچه ها

هدف : آموزش قوانين ترافيكي در راهها شبيه آنچه در مدارس رانندگي تعليم داده مي شود.

ساعت كار دفتر : همه روزه غير از شنبه و يكشنبه بعدازظهر تعطيل مي باشدمنابع و مراجع:

-مجله تازه هاي ترافيك

children traffic park سايتهاي مربوط به

آموزش ترافيك
http://www.shirazcity.org/d_transportation/traffic-edu/park.htm

http://www.ttic.ir

آموزش يكي از مهمترين مسايل در رفع مشكلات ترافيك است. براي ارتقاء ايمني ترافيك بايد آموزش در تمام مقطع سني وجود داشته باشد. در بين گروه هاي مختلف آسيب پذير در محيط ترافيك ، كودكان بيشتر به جهت عدم آم...
ترافیک؛ مغز را تخریب می‌کند
1393/11/9
ترافیک؛ مغز را تخریب می‌کند               
سایر - فرهنگ ترافیک

شنبه, 19 فروردین 1391 ساعت 21:34
چهارشنبه ، 27 مهر 1390 ، 07:00
محققان طی انجام دو مطالعه مختلف دریافتند آلودگی‌های هوا در شهرها و جاده‌ها می‌تواند عملکردهای مختلف مغز انسان را دچار اشکال کرده و تخریب کند.

دانشمندان دریافته‌اند زندگی کردن در مناطقی با سطوح بالای آلودگی ناشی از ترافیک می‌تواند عملکرد افراد را در تست‌های شناختی کاهش دهد.

آنها دریافتند افراد مسن‌تر از 51 سال که در مناطق آلوده زندگی می‌کنند از توانایی‌هایی شناختی پایین‌تری نسبت به افرادی که در مناطق خوش آب و هواتر زندگی می‌کنند، برخوردارند. مطالعه دیگری که روی حیوانات انجام گرفته نیز نشان می‌دهد ذرات معلق در هوا که معمولا از موتورهای دیزلی ساطع می‌شوند می‌توانند به‌واسطه کاهش یافتن رشد نورون‌ها، منجر به بروز مشکلات آموزشی و حافظه ای شوند.

محققان دانشکده سلامت عمومی‌هاروارد می‌گویند قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آلودگی هوای ناشی از ترافیک شهرها می‌تواند نحوه عملکرد مغز را تغییر داده و روی آن تاثیر بگذارد. به گفته این محققان تاثیر آلودگی هوا روی عملکرد شناختی مغز سالمندان حتی از تاثیر سیگار و چاقی نیز بیشتر است.

در این مطالعه میانگین قرارگیری در معرض هوای آلوده در طول زندگی افراد محاسبه شد و سپس روی 680 مرد 51 تا 97 ساله آزمایش‌های شناختی انجام گرفت.

طی این مطالعه آشکار شد امتیاز تست‌های شناختی افرادی که در مناطق آلوده‌تر زندگی می‌کنند 1.3 بار کمتر از افرادی است که در مناطق پاک‌تر سکونت دارند.

در مطالعه دوم محققان دانشگاه اوهایو دریافتند که افزایش میزان ذرات معلق در هوا می‌تواند میزان تخریب مولکول‌های مغزی در حیوانات را افزایش داده و در توانایی حافظه آنها اختلال ایجاد کند. همچنین محققان دریافتند حضور موش‌ها در هوای آلوده و مملو از ذرات معلق منجر به کاسته شدن میزان رشد نورون‌ها در هیپوکامپوس مغز این جانداران می‌شود
 
http://www.ttic.ir
ترافیک؛ مغز را تخریب می‌کند                سایر - فرهنگ ترافیک شنبه, 19 فروردین 1391 ساعت 21:34 چهارشنبه ، 27 مهر 1390 ، 07:00 محققان طی انجام دو مطالعه مختلف دریافتند آ...
ترفند مدیریتی یک شهردار
1393/11/9
در اکتبر سال 1994 شخصی به نام دکتر آنتاناس ماکوس که یک استاد فلسفه و ریاضیات بود به عنوان شهردار بوگوتا پایتخت کلمبیا انتخاب شد. آن گونه که گفته شده است این شهر به عنوان پایتخت قتل جهان معروف بوده است و مقامات شهر در فساد شهره بوده اند. در واقع اهالی بوگوتا از این همه نابسامانی به جان آمده و به دنبال چاره ای می گشتند که نهایتا به دکتر ماکوس به عنوان یک ضد سیاستمدار متوسل شدند.
اما شنیدنی است که دکتر ماکوس برای مقابله با ناهنجاری های در شهر بوگوتا از روشهای جالبی استفاده کرد. مثلا در سر چهارراه ها گروه های پانتومیم به کار گماشت که متشکل از دانشجویان تئاتری بودند که صورت خود را سفید و سیاه کرده بودند و هر کسی را که تخلفی می کرد مسخره می کردند. مثلا اگر عابر پیاده ای از چراغ قرمز رد می شد به دنبالش می افتادند و ادایش را در می آوردند و همین باعث شد که شهروندان از ترس مسخره شدن از تخلف بپرهیزند. با گذشت چند ماه، درصد افراد پیاده ای که به علائم راهنمایی توجه و مطابق آن ها رفتار می کردند از 26 درصد به 75 درصد رسید.
در حقیقت استقبال از این طرح و موفقیت آن در کاهش خلاف چنان چشم گیر بود که دکتر ماکوس 400 نفر دیگر پانتومیم کار استخدام کرد تا خدمات این گروه ها به سراسر شهر گسترش یابد.این تنها بخشی از کارهای به ظاهر ساده بود که توسط دکتر ماکوس انجام شد و اتفاقا در نظم بخشی به شهر نتیجه داد.دکتر ماکوس معتقد بود که تلاش برای تغییر نگرش مردم، می بایست رکن اساسی اصلاحات او را تشکیل دهد و نیز این که تحول در فرهنگ مدنی شهروندان کلید حل معضلات بی شمار شهر بوگوتا به شمار می آید...البته برخي اقتصاددانان ممکن است معتقد باشند که رفتار انسان ها صرفا از پاداش ها یا مجازات های ملموس و مادی تاثیر می پذیرد. درست است که افراد به انگیزه های اقتصادی شفاف و مستقیم واکنش نشان می دهند اما ممکن است به انگیزه های ناشناخته ای که از قراردادهای اجتماعی یا وجدان فردی شان نشات می گیرند نیز واکنشهای قاطعی نشان دهند

از کتاب تبهکاران اقتصادی: فساد، خشونت و فقر ملت ها.
نوشته ریموند فیسمن و ادوارد میگل. ترجمه فرخ قبادی. نشر نگاه معاصر
 http://www.ttic.ir
در اکتبر سال 1994 شخصی به نام دکتر آنتاناس ماکوس که یک استاد فلسفه و ریاضیات بود به عنوان شهردار بوگوتا پایتخت کلمبیا انتخاب شد. آن گونه که گفته شده است این شهر به عنوان پایتخت قتل جهان معروف بوده اس...
رانندگی بد ریشه ژنتیکی دارد
1393/11/9
چهارشنبه ، 20 آبان 1388 ، 10:30
دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا اعلام کردند رانندگی بد در میان انسانها ریشه ای ژنتیکی داشته و به حضور ژنی متغیر در بدن انسان بستگی دارد.

به گزارش مهر، برخی از افراد واقعا رانندگان وحشتناکی هستند، ویژگی که به تازگی و بر اساس مطالعات جدید دانشمندان ریشه ای ژنتیکی دارد به گفته دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در صورت اثبات نتیجه این مطالعات و ریشه داشتن رانندگی بد در ژنتیک، 30 درصد از آمریکایی ها به این حالت ژنتیکی دچار هستند.

در این کشف جدید بر روی 29 داوطلب که 22 نفر از آنها از ژن متغییر رانندگی بد برخوردار نبوده و هفت نفر برخوردار بوده اند مطالعاتی انجام گرفت و از آنها در شبیه سازی رانندگی در مسیری پیچیده و ناهموار آزمایش هایی به عمل آمد تا میزان مدیریت آنها در کنترل شرایط سخت سنجیده شود.

نتایج نشان داد میزان رانندگی نامناسب در داوطلبانی که دارای ژن متغییر رانندگی بد بودند 20 درصد بیشتر از افرادی است که از این ژن برخوردار نیستند با وجود اینکه این مطالعه نیازمند تحلیل و بررسی بیشتری خواهد بود محققان بر اساس نتایج اولیه آن بر این باورند این ژن گاه می تواند قابلیت پروتئینی به نام BDNF را در مغز محدود کند این پروتئین با حمایت از برقراری ارتباط در میان سلولهای مغزی و حفظ این ارتباط باعث قوی تر شدن حافظه فرد می شود و در زمان قرارگیری در شرایط پیچیده این پروتئین در پاسخگویی مناسب مغز نسبت به شرایط بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

حضور این ژن در افراد همیشه تاثیرات نامطلوب نخواهد داشت زیرا به گفته محققان گاهی اوقات این ژن می تواند میزان هوشیاری را در افرادی که به بیماری هایی مانند پارکینسون، هانتینگتون و دیگر بیماری های نرونی مبتلا هستند، بالا نگاه دارد.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، محققان در تلاشند در ادامه مطالعات خود بر روی تاثیرات ژنهای متغییر بر روی بروز تصادفات جاده ای و کشنده در میان انسانها تمرکز داشته باشند.
منبع : خبرگزاری مهر
http://www.ttic.ir
چهارشنبه ، 20 آبان 1388 ، 10:30 دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا اعلام کردند رانندگی بد در میان انسانها ریشه ای ژنتیکی داشته و به حضور ژنی متغیر در بدن انسان بستگی دارد. به گزارش مهر، برخی ...