Menu

کانون مادر و کودک

کانون مادر و کودک

در این کانون به پرورش ابعاد مختلف رشد کودکان از لحاظ عاطفی، حسی و حرکتی، شناختی، خلاقیت و مشارکت از طریق آموزش و بازی پرداخته می شود.